Bases legals de participació al concurs

Envia la teva música a Luyten’s Star i guanya un abonament VIP per 4 persones


1.- ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ

Advanced Music SL (SÓNAR) amb domicili social al Carrer Zamora 45-47, 6º 1ª, Codi Postal 08005 de Barcelona (Espanya), durà a terme una promoció denominada “Envia la teva música a Luyten’s Star b i guanya un abonament VIP per 2 persones” (d'ara endavant, el “CONCURS”).

2.- ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DEL CONCURS

El CONCURS es durà a terme a nivell mundial, exclusivament per a participants majors de 18 anys. El període de participació al CONCURS començarà el dijous 16 de novembre de 2017 a les 12h i finalitzarà el dijous 1 de març de 2018 a les 23.59 h.

3.- PERSONES LEGITIMADES

Podran participar al CONCURS totes aquelles persones que enviin una composició musical d'exactament 10 segons mitjançant un fitxer d'àudio en format .wav amb música creada expressament pel CONCURS, a l'adreça [email protected]

4.- PREMI

SÓNAR regalarà un premi a tres guanyadors. Cada premi consta de 4 Abonaments VIP, vàlids per accedir a Sónar de Dia (14, 15 i 16 de juny), Sónar de Nit (15 i 16 de juny) i a una selecció d'activitats de Sónar+D (14 i 15 de juny). Inclou accés a les zones VIP de Sónar de Dia i Sónar de Nit.

Els premis objecte de la present promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració p compensació a petició dels guanyadors o cessió de tercers. Els premis són nominatius, no transferibles; són vàlids pels usuaris que havent resultat guanyadors compleixin a més tots els requisits continguts a les presents Bases.

5. ELECCIÓ DELS GUANYADORS

L'elecció dels guanyadors es durà a terme pels membres de l'equip científic - creatiu de Sónar Calling GJ273b, que discrecionalment valoraran les diferents propostes presentades, atorgant cada membre de l'equip una puntuació de l'1 al 10, i sent guanyador qui obtingui la major quantitat de punts. S'avaluaran les propostes rebudes del dijous 16 de novembre de 2017 a les 12h al dijous 1 de març de 2018 a les 23.59h. En el cas que el guanyador renunciés al premi adjudicat, no se l’hagués localitzat en el termini determinat o no complís amb els requisits establerts a les presents Bases, SÓNAR determinarà un altre guanyador a través del mateix procediment prèviament citat. La decisió de SÓNAR és definitiva i irrevocable.

6.- COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS

SÓNAR notificarà el resultat del CONCURS als participants guanyadors abans del 23 d'abril mitjançant l'enviament d'un email al correu electrònic. Per la seva banda, els participants premiats hauran de confirmar l'acceptació del premi mitjançant l'enviament del corresponent email a SÓNAR des del qual s'hagi realitzat la comunicació. En el cas que el guanyador i els suplents no acceptin el premi, no el recullin, o no compleixin amb l'establert a les presents Bases, el premi quedarà desert.

7.- RESERVES I LIMITACIONS

Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present CONCURS a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi. SÓNAR queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació. SÓNAR podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant fotocòpia de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d'edat.

8.- PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que ens faciliti per participar en el CONCURS autoritza el fet que siguin incloses en un fitxer o fitxers responsabilitat de SÓNAR, amb les finalitats de: (i) realitzar el desenvolupament i la gestió del sorteig; (ii) gestió del lliurament dels premis, (iii) conservar les dades si no hi ha oposició per la seva banda per remetre durant i finalitzat el sorteig comunicacions comercials relacionades amb productes i serveis de SÓNAR, que poguessin ser del seu interès; (iv) i per a qualsevol altra finalitat prevista a les presents Bases.

Els participants podran exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos a la LOPD. A aquest efecte, hauran de dirigir una sol·licitud per escrit a [email protected].

9.- ACCEPTACIÓ i PUBLICACIÓ DE LES BASES

La participació al CONCURS suposa l'acceptació de les presents Bases, així com l'acceptació expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi SÓNAR.

10. CONTINGUT DE LES PECES DE MÚSICA

SÓNAR es reserva el dret a desqualificar i eliminar qualsevol peça de música que no compleixi els següents requisits. Vostè afirma i garanteix, pel que fa a cada composició musical que enviï, el següent:

  • que és l'únic autor i titular dels drets de la composició musical i de l'enregistrament presentat
  • que té dret a presentar la composició com a participant en el concurs
  • que la composició o l'enregistrament no conté contingut il·legal, amenaçador, fals, malinterpretable, abusiu, difamatori, vulgar, obscè, escandalós o pornogràfic
  • que la composició o l'enregistrament no viola la normativa corresponent a copyright, marques comercials, drets sobre contractes ni altres drets de propietat intel·lectual de terceres persones o entitats, ni viola els drets de les persones a la privacitat o a la publicitat i que no inclouen marques comercials de tercers; materials amb drets de copyright de tercers; noms, semblats, veus o altres característiques identificables de personatges famosos o altres personatges, vius o morts.

Qualsevol composició o enregistrament que contingui contingut comercial que promogui qualsevol producte o servei que no sigui de SÓNAR serà desqualificada.

Vostè accedeix a indemnitzar a SÓNAR per qualsevol dany que se li causi degut a la falta de veracitat o incorrecció de les anteriors declaracions, i especialment pel que fa a drets, taxes o altres imports deguts a qualsevol persona en cas d'incomplir l'esmentat anteriorment.

11. DRETS DE LA COMPOSICIÓ i ENREGISTRAMENT:

Els participants garanteixen que disposen de tots els drets sobre les composicions musicals i enregistraments presentats a concurs.

La participació al concurs no comporta la cessió de cap dret a SÓNAR sobre les composicions i enregistraments concursants. Finalitzat el concurs SÓNAR destruirà els arxius contenint els enregistraments presentats pels concursants no guanyadors, comprometent-se a no fer-ne cap ús de les mateixes.

Els concursants guanyadors que haguessin acceptat el premi, pel fet de la seva acceptació, atorgaran en aquest moment una llicència perquè SÓNAR pugui utilitzar l'enregistrament presentat, incloent la composició musical, al Festival SÓNAR i als actes de promoció i difusió del mateix. A aquest efecte, s'autoritza a SÓNAR a reproduir l'enregistrament i composició, distribuir-la, comunicar-la i posar-la a la disposició del públic, sense limitació territorial alguna. L'autorització és en exclusiva des del 1 DE MARÇ fins al 31 DE DESEMBRE DE 2018; transcorregut aquest termini SÓNAR disposarà dels mateixos drets de forma no exclusiva i sense limitació temporal, per a qualsevol acte de comunicació de SÓNAR, i especialment a la web de SonarCalling http://www.sonarcalling.es, http://www.sonarcalling.com, http://www.sonarcalling.cat En ser la cessió no exclusiva, el concursant podrà, després de l'1 de gener de 2019, utilitzar la composició i enregistrament de la forma que lliurement convingui.